Algemene cursus voorwaarden

Inschrijvings- en betalingsvoorwaarden voor de trainingen van het Verf Advies Centrum B.V. 

 1. De inschrijving voor een training vindt uitsluitend plaats met het inschrijfformulier.
 2. Alle trainingen worden gehouden onder voorbehoud van voldoende deelname. Het Verf Advies Centrum behoudt zich het recht voor de locatie te veranderen.  De deelnemer heeft het recht om zonder kosten te annuleren, als het bijwonen van de training op een andere locatie voor de cursist niet mogelijk is.
 3. Het Verf Advies Centrum behoudt zich het recht voor bij ziekte van de cursusleider of andere onvoorziene omstandigheden een training te annuleren. Waar mogelijk zal het Verf Advies Centrum in goed overleg een passend alternatief aanbieden.
 4. Annulering is helaas niet mogelijk. Bij verhindering van de deelnemer is het toegestaan een vervanger te sturen. Bij het niet verschijnen van de cursist zijn de volledige kosten verschuldigd.
 5. Alle vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij nadrukkelijk anders vermeld.
 6. Alle gefactureerde bedragen zijn binnen 15 dagen na factuurdatum verschuldigd. In ieder geval vóór aanvang van de training. Het Verf Advies Centrum is bij niet tijdig betalen gerechtigd de toegang tot de training te weigeren.
 7. Alle kosten ontstaan door wanbetaling zijn voor rekening van de cursist.
 8. Het Verf Advies Centrum behoudt zich alle rechten van intellectuele eigendommen voor met betrekking tot de door het Verf Advies Centrum verstrekte leermiddelen. De cursist is niet gerechtigd cursus- ,of studiedagmateriaal, waarop rechten als hiervoor bedoeld, op geen enkele wijze aan derden af te staan of in gebruik te geven.
 9. Door inschrijving geeft de opdrachtgever of deelnemer te kennen deze voorwaarden te accepteren. Deze voorwaarden beheersen de rechtsverhouding tussen het Verf Advies Centrum en de cursist, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.
 10. Indien een training door het Verf Advies Centrum wordt geannuleerd, is het Verf Advies Centrum in geen geval aansprakelijk voor de eventueel daaruit voortvloeiende kosten.
 11. Het Verf Advies Centrum of haar werknemers zijn niet aansprakelijk voor enige schade die de cursist mocht lijden door of tijdens de deelname aan een training, behoudens opzet of grove schuld van de zijde van het Verf Advies Centrum.