Algemene voorwaarden voor dienstverlening

1. Inleiding
De dienstverlening van het Verf Advies Centrum B.V. beweegt zich op het gebied van het adviseren van vastgoedonderhoud.

2. Geheimhouding en neutraliteit
Het Verf Advies Centrum B.V. heeft geheimhoudingsplicht tegenover derden van alle informatie die van de opdrachtgever afkomstig is, respectievelijk van alle zaken waarvan de vertrouwelijkheid uit de aard ervan voortvloeit. Alle werknemers van het Verf Advies Centrum B.V. hebben zich tot deze geheimhouding schriftelijk verplicht.

3. Aansprakelijkheid
De aansprakelijkheid van het Verf Advies Centrum B.V. voor welke schade uit welke oorzaak dan ook voortkomend is beperkt tot de hoogte van het betreffende honorarium. De aansprakelijkheid geldt nooit voor eventuele gevolgschade, waaronder bedrijfsschade, noch voor schade aan roerend en/of onroerend goed dan wel aan personen zowel bij de opdrachtgever zelf als bij derden.

4. Intellectuele eigendom
Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten berusten bij en zijn voorbehouden door het Verf Advies Centrum B.V.

5. lnschakeling derden
Het Verf Advies Centrum B.V. kan bepaalde gedeelten van de werkzaamheden bijvoorbeeld laboratoriumwerkzaamheden aan derden uitbesteden, waarbij echter de plicht tot geheimhouding onverminderd blijft bestaan.

6. Tarieven
De dienstverlening geschiedt tegen de tarieven die daartoe elk jaar door het Verf Advies Centrum B.V. worden vastgesteld voor de verschillende categorieën van werkzaamheden. De kosten van werkzaamheden worden bepaald op basis van het uurtarief van de verschillende categorieën van medewerkers, alsmede door de verdere kosten voor deze werkzaamheden, een en ander verhoogd met de geldende BTW. Reisuren worden berekend als werkuren, reis- en verblijfkosten binnen Nederland zijn in de uurtarieven begrepen, tenzij anders is overeengekomen.

7. Opdrachten
Opdrachten worden door het Verf Advies Centrum B.V. aanvaard onder opgave van de kosten. Indien van de opdrachtgever geen schriftelijke opdracht is ontvangen heeft het Verf Advies Centrum B.V. het recht de aanvang van de werkzaamheden uit te stellen.

8. Betalingen
Betaling dient binnen 15 dagen na factuurdatum te geschieden. Bij dienstverlening die een langere looptijd heeft zullen de kosten eenmaal per maand worden gefactureerd, behoudens in gevallen waarin schriftelijk een andere regeling is overeengekomen. Indien een opdracht wordt ingetrokken is aan het Verf Advies Centrum B.V. verschuldigd het honorarium van de reeds verrichte werkzaamheden, dit aan de hand van een door het Verf Advies Centrum B.V. op te stellen specificatie.
In gevallen dat de opdrachtgever:
a. in staat van faillissement wordt verklaard, tot de boedelafstand overgaat, een verzoek tot surséance van betaling indient, dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn vermogen wordt gelegd;
b. komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld;
c. enige uit kracht der Wet of van deze condities op hem rustende verplichting niet nakomt;
d. nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen;overgaat tot staking of overdracht van zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van zijn bedrijf in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, dan wel overgaat tot wijziging in de doelstelling van zijn bedrijf; heeft het Verf Advies Centrum B.V. het recht, de overeenkomst als ontbonden te beschouwen zonder dat enige rechterlijke tussenkomst vereist zal zijn, en enig bedrag verschuldigd door de opdrachtgever op grond van de door het Verf Advies Centrum B.V. verrichte werkzaamheden terstond en zonder dat enige waarschuwing of ingebrekestelling nodig is in zijn geheel op te eisen, alles onverminderd het recht van het Verf Advies Centrum B.V. op vergoeding van kosten, schaden en interesten.

9. Rente en kosten
Indien betaling niet binnen de vermelde termijn heeft plaatsgevonden, en de opdrachtgever na aanmaning niet tot betaling overgaat, is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en vanaf de datum van aanmaning een rente van 1 ½ % per (gedeelte van een) maand verschuldigd over het nog openstaande bedrag. Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijk incassokosten bedragen tenminste 15% van het, met inbegrip van voornoemde rente, door de opdrachtgever verschuldigde bedrag.

10. Geschillen en toepasselijk recht
Alle geschillen, waaronder begrepen die welke slechts door één partij als zodanig beschouwd worden, voortvloeiende uit of verband houdende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of de betreffende voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zowel van feitelijke als juridische aard, zullen worden voorgelegd aan de binnen het vestigingsgebied van het Verf Advies Centrum B.V. bevoegde Burgerlijke Rechter, zulks voor zover de wettelijke bepalingen dit toestaan. Het hiervoor bepaalde laat onverlet het recht van het Verf Advies Centrum B.V. om het geschil voor te leggen aan de, volgens de normale competentieregels, bevoegde Burgerlijke Rechter, dan wel te laten beslechten middels arbitrage of bindend advies. Op de overeenkomst is het Nederlandse recht van toepassing.

VERF ADVIES CENTRUM B.V.